Młodzi – pracujący!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
  • Identyfikacja potrzeb uczestnika
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe, stypendium na czas trwania szkolenia
  • 5– miesięczne płatne staże zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7
  • Catering na zajęciach grupowych
  • Materiały szkoleniowe

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO ,,EPIKUR’’ Spółka z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

Młodzi – pracujący!

Dla kogo?

• są w wieku 15-29 lat
• zamieszkują województwo podkarpackie
• są bierne zawodowo (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)
• mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE