O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO ,,EPIKUR’’  Spółka z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie : Młodzi – pracujący!

Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia minimum 28 z 50 osób młodych, biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów KC).

Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wartość projektu :

Wartość projektu: 876 018,13 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich :  738 308,07 zł
Budżet Państwa: 93 610,06 zł

Planowane efekty : Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER. Rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to : to min. 27 poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu . Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie )  to 42 %, kryterium efektywności  dla pozostałych grup nienależących do w/w wymienionych grup to 57%.

Grupę docelową stanowić będą osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • są w wieku 15-29 lat
 • zamieszkują województwo podkarpackie
 • są bierne zawodowo (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)
 • mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej lub do odebrania w Biurze Projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb uczestnika ( spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem)
 • Poradnictwo zawodowe (Poradnictwo zawodowe grupowe, Poradnictwo indywidualne – doradztwo zawodowe)
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe , stypendium na czas trwania szkolenia
 • 5– miesięczne płatne staże zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7
 • Catering na zajęciach grupowych
 • Materiały szkoleniowe